آخرینمصاحبه ها

مصاحبه دکتر ساسانی با روزنامه ایران
مصاحبه دکتر ساسانی با روزنامه ایران

در این مصاحبه به جنبه های مختلف بدسازی و مشکلات پیرامون آن در ایران پرداخته شده

مشاهده